Gebruiksvoorwaarden verpleeghuis ziekenhuisplanner

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van Ziekenhuisplanner.nl. Met Ziekenhuisplanner.nl wordt bedoeld de internet site van Ziekenhuisplanner.nl. Door het gebruik van Ziekenhuisplanner.nl op internet komt een overeenkomst tot stand tussen u en Ziekenhuisplanner.nl BV als juridisch en auteursrechtelijk eigenaar van Ziekenhuisplanner.nl. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. Het is niet toegestaan gegevens te verhandelen, te reproduceren of te gebruiken voor (direct-) mailing.

2. U kunt gebruik maken van de site ziekenhuisplanner.nl op internet om bezoek afspraken in ziekenhuizen te maken en elkaar van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

3. U bent niet gerechtigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ziekenhuisplanner.nl BV, anders dan door middel van een hyperlink om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen Ziekenhuisplanner.nl en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander computernetwerk dan ook.

4. Het is niet toegestaan de site, de opzet, de inhoud of delen daarvan te kopiëren of anderszins te exploiteren dan wel te doen exploiteren. Ziekenhuisplanner.nl BV is juridisch en auteursrechtelijk eigenaar van de site en de inhoud daarvan. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen dus uitsluitend toe aan Ziekenhuisplanner.nl BV.

5. Bij misbruik van het bovenstaande behoudt Ziekenhuisplanner.nl BV zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van bereikbaarheidsgegevens te verbieden en daartoe technische voorzieningen te treffen of andere (juridische) maatregelen te nemen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Ziekenhuisplanner.nl BV.

6. Ziekenhuisplanner.nl c.q. Ziekenhuisplanner.nl BV staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens die zijn opgeslagen in haar databases. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Ziekenhuisplanner.nl aan de samenstelling en inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft zij geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Ziekenhuisplanner.nl c.q. Ziekenhuisplanner.nl BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ziekenhuisplanner.nl of met de (tijdelijke) onmogelijkheid ziekenhuisplanner.nl te kunnen raadplegen.

7. Ziekenhuisplanner.nl BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die deelnemers invoeren en  met elkaar uitwisselen, de inhoud van de agenda's die deelnemers invoeren en/of de juistheid van de patiënt gegevens of andere gegevens die deelnemers invoeren. Ziekenhuisplanner.nl BV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die uit dergelijke acties voortvloeit.

8. Ziekenhuisplanner.nl BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

9. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

© 2020 Ziekenhuisplanner, alle rechten voorbehouden